Medezeggenschap

De scholengroep waartoe Vakcollege Maarsbergen behoort, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school met wettelijk geregelde bevoegdheden. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Docenten MR:
A.W. Bennen, C. Gerts, J. Mentjens en P. Verdult.

Ouders MR:
Jolanda Diepstraten-Post, José Ester, Jolanda Proosten en Kees van den Berg.