Medezeggenschap

De scholengroep waartoe Vakcollege Maarsbergen behoort, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school met wettelijk geregelde bevoegdheden. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Docenten MR:

A.W. Bennen, voorzitter en lid GMR
C. Huisman, secretaris MR
T. Vahlkamp, vicevoorzitter MR
R. van Valkengoed, lid MR

Ouders MR:

Annemarie Correa
Theo Fokke
José van de Harskamp